กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

กิจกรรมยุวกาชาด เป็นกิจกรรมที่ช่วยฝึกอบรมสมาชิกยุวกาชาดให้รู้จักการเสียสละ

บำเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์แก่ส่วนรวม รู้จักการดูแลรักษาสุขภาพทั้งส่วนตนและผู้อื่น และเน้นด้านคุณธรรม

จริยธรรม และมีมนุษยธรรม ดังนั้น จึงกำหนดให้เป็นกิจกรรมหนึ่งในกิจกรรมนักเรียน กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

ที่มีลักษณะ รูปแบบ จุดหมาย ในการจัดกิจกรรมสอดคล้องหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช

2551 มีหลักการ ดังนี้

1. เป็นกิจกรรมที่สร้างพื้นฐานในการคิด ปฏิบัติตามหลักการกาชาดและยุวกาชาด กฎหมาย

มนุษยธรรมระหว่างประเทศ รวมทั้งทักษะในการดำเนินชีวิต สามารถคิดเป็น ทำเป็น และแก้ปัญหาได้

2. มีความเป็นเอกภาพและความหลากหลายในกิจกรรม คือ เป็นกิจกรรมที่มีโครงสร้าง

หลักสูตรที่ยืดหยุ่นตามความจำเป็นและความสอดคล้องในการพัฒนาคุณภาพชีวิต ความเป็นไทย และความเป็น

พลเมืองดีของชาติ

3. เป็นกิจกรรมที่เน้นการพัฒนาศักยภาพ ยึดผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง และมีส่วนร่วมในการ

บำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคม

4. สามารถสนองตอบต่อความต้องการของสถานศึกษา ท้องถิ่น และประชาคมโลก


จุดหมาย


หลักสูตรกิจกรรมยุวกาชาด ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551

มุ่งส่งเสริมและพัฒนาสมาชิกยุวกาชาดให้สามารถพัฒนาตนเองเพื่อความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ มีคุณธรรม

จริยธรรมและมีมนุษยธรรม มีอุดมคติในสันติสุข รู้จักการดูแลรักษาสุขภาพอนามัยของตนเองและส่งเสริม

อนามัยของผู้อื่น มีความสง่างาม มีศักดิ์ศรี ใช้เวลาว่างบำเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์แก่สังคม มีจิตสำนึกในการ

อนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พร้อมทั้งรู้จักการสร้างสัมพันธภาพและความเข้าใจอันดี ซึ่งจะนำไปสู่การอยู่

ร่วมกันอย่างสันติสุข จึงกำหนดจุดหมาย ดังนี้

ยุวกาชาดเป็นกิจกรรมที่พัฒนาเด็กและเยาวชนให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์

เป็นคนดี มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ มีความพร้อมในการปฏิบัติการ

ด้านมนุษยธรรมเพื่อพลโลก

1. มีความรู้ เข้าใจในอุดมการณ์ของการกาชาดและยุวกาชาด

2. มีความศรัทธาและมีความภาคภูมิใจในความเป็นสมาชิกยุวกาชาด

3. มีทักษะในการป้องกันชีวิตและสุขภาพทั้งส่วนตนและส่วนรวม

4. บำเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์แก่ส่วนรวม และเห็นคุณค่าในการอนุรักษ์ธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อม

5. มีคุณธรรม จริยธรรม เป็นมิตรกับเพื่อนร่วมโลก และมีทักษะในการอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้

อย่างสันติสุข


สมรรถนะสำคัญของสมาชิกยุวกาชาด


สมรรถนะสำคัญที่สอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551

มุ่งให้สมาชิกยุวกาชาดเกิดสมรรถนะ5 ประการ คือ

1. ความสามารถในการสื่อสาร

2. ความสามารถในการคิด

3. ความสามารถในการแก้ปัญหา

4. ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต

5. ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี


คุณลักษณะอันพึงประสงค์


หลักสูตรกิจกรรมยุวกาชาด ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551ได้

กำหนดคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ไว้ 10 ประการ ดังนี้

1. รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์

2. ซื่อสัตย์สุจริต

3. มีวินัย

4. ใฝ่เรียนรู้

5. อยู่อย่างพอเพียง

6. มุ่งมั่นในการทำงาน

7. รักความเป็นไทย

8. มีจิตสาธารณะ

9. รักษาอนามัยของตนเองและส่งเสริมอนามัยของผู้อื่น

10. มีสัมพันธภาพอันดีกับบุคคลทั่วไป
ชุมนุม ไอที.คอม ภาคเรียนที่ 1/63 ครูพิมพ์สุดา สันพนวัฒน์