Course Image En.30221 Additional English M.4/13-14 T. Natthawadee

                                                   คำอธิบายรายวิชา

รหัสวิชา อ 30221             รายวิชา ภาษาอังกฤษเพิ่มเติม         กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4               ภาคเรียนที่ 1             เวลาเรียน 60 ชั่วโมงจำนวน 1.5 หน่วยกิต

พูดขอและให้ข้อมูล สนทนาโต้ตอบเกี่ยวกับตนเอง บุคคลในชั้นเรียน ข้อมูลส่วนตัว ตำแหน่งสิ่งของและบุคคล เหตุการณ์ที่กำลังเกิดขึ้น อาชีพและลักษณะงาน  กิจกรรมในเวลาว่าง สถานการณ์ในชีวิตประจำวัน เข้าใจ จับใจความสำคัญ บอกรายละเอียด ปฏิบัติตามคำสั่งและเขียนบันทึกข้อมูลจากเรื่องหรือบทสนทนาที่ฟังจับใจความสำคัญ วิเคราะห์ความ สรุปความและแสดงความคิดเห็นจากการอ่านเรื่องที่เป็นสารคดีและ บันเทิงคดี เขียนบรรยายความรู้สึกและแสดงความคิดเห็นของตนเองเกี่ยวกับเรื่องต่าง ๆ กิจกรรม ประสบการณ์ ข่าว และเหตุการณ์อย่างมีเหตุผลและสร้างสรรค์ อธิบาย/อภิปรายวิถีชีวิต ความคิด ความเชื่อและทีมาของขนบธรรมเนียมและประเพณีของเจ้าของภาษา อธิบายเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างโครงสร้างประโยค ข้อความ สำนวนคำพังเพย สุภาษิตและบทกลอน ของภาษาต่างประเทศ ค้นคว้า / สืบค้น บันทึก สรุป ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่าง ๆ และนำเสนอด้วยการเขียน ใช้ภาษาต่างประเทศในการสรุปความรู้ข้อมูลจากสื่อและแหล่งการเรียนรู้ต่าง ๆ ในการศึกษาต่อและประกอบอาชีพ

โดยใช้ กระบวนการคิด การเรียนรู้ด้วยตนเอง กระบวนจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการกับสาระการเรียนรู้อื่น ทักษะกระบวนการ และกระบวนการสร้างเสริมลักษณะอันพึงประสงค์

          เพื่อให้นักเรียนเกิดความรู้ ความเข้าใจ นำไปใช้ในชีวิตประจำวัน มีความคิดสร้างสรรค์ แสวงหาความรู้เพื่อขยายโลกทัศน์ เพื่อการศึกษาต่อ หรือการประกอบอาชีพ

 

ผลการเรียนรู้

1. พูดขอและให้ข้อมูล สนทนาโต้ตอบเกี่ยวกับตนเอง บุคคลในชั้นเรียน ข้อมูลส่วนตัว ตำแหน่งสิ่งของและบุคคล เหตุการณ์ที่กำลังเกิดขึ้น อาชีพและลักษณะงาน  กิจกรรมในวลาว่าง สถานการณ์ต่าง ๆ ได้อย่างเหมาะสม

2. เข้าใจ จับใจความสำคัญ บอกรายละเอียด ปฏิบัติตามคำสั่งและเขียนบันทึกข้อมูลจากเรื่องหรือบทสนทนาที่ฟัง

3. จับใจความสำคัญ วิเคราะห์ความ สรุปความและแสดงความคิดเห็นจากการอ่านเรื่องที่เป็นสารคดีและบันเทิงคดี
4. เขียนบรรยายความรู้สึกและแสดงความคิดเห็นของตนเองเกี่ยวกับเรื่องต่าง ๆ กิจกรรม ประสบการณ์  

5. การนำเสนอ เข้าร่วม/อธิบายเกี่ยวกับวิถีชีวิต ความคิด ความเชื่อ ขนบธรรมเนียมและประเพณีของเจ้าของภาษา
6. วิเคราะห์เปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างโครงสร้างประโยค ข้อความ ตามหลักไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ
7. ค้นคว้า / สืบค้น บันทึก สรุป ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่าง ๆ และการนำเสนอ

8. เข้าร่วมการทดสอบความสามารถทางภาษาตามมาตรฐานสากล Common European Framework of Reference for Languages (CEFR) มีผลการประเมินตามเกณฑ์มาตรฐาน  

  รวม  6 ผลการเรียนรู้