Course Image En.30219 English for Communication M.5/13-14 T. Natthawadee

คำอธิบายรายวิชา

  รหัสวิชา อ30219 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 3          กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
  ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5            ภาคเรียนที่ 1         เวลาเรียน 1 ชั่วโมง จำนวน 0.5 หน่วยกิต
 
          การฝึกทักษะการอ่านเพื่อจับใจความสำคัญ วิเคราะห์ความ สรุปความ จากเรื่องประเภทสารคดี
  และบันเทิงคดี ฝึกทักษะพูดและเขียนเพื่อขอและให้ข้อมูล แสดงความคิดเห็น พร้อมให้เหตุผลยกตัวอย่าง 
  ประกอบเกี่ยวกับเรื่องต่างๆ เช่น การสรุปข่าว เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทั้งในระดับท้องถิ่น ระดับภูมิภาค และ
  ระดับประเทศได้อย่างเหมาะสม ใช้ภาษาสื่อสารในสถานการณ์จริง สถานการณ์จำลองที่เกิดขึ้นในห้องเรียน  
  และนอกห้องเรียน รวมถึงใช้ความรู้ทางภาษาในการศึกษาค้นคว้า สืบค้นข้อมูลจากแหล่งการเรียนรู้ต่างๆ
  เช่น แหล่งข้อมูลสารสนเทศและห้องสมุด
  โดยการฟัง พูด อ่าน เขียน วิเคราะห์ ศึกษาค้นคว้า สำรวจ สัมภาษณ์ สรุปนำเสนอ อธิบาย
  หรือ การถ่ายโอนข้อมูล ใช้สื่อเทคโนโลยีที่มีแหล่งเรียนรู้ และเข้าร่วมกิจกรรมเกี่ยวกับวันสำคัญ ประเพณี
  และวัฒนธรรมทั้งของไทยและเจ้าของภาษา
           เพื่อให้เห็นประโยชน์ และคุณค่าของภาษาอังกฤษ สามารถนำไปใช้เป็นเครื่องมือ ในการแสวงหา
  ความรู้เพิ่มเติมและเชื่อมโยงกับกลุ่มสาระอื่นๆ เพื่อเป็นบุคคลที่มีคูณภาพสู่สังคม มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ มีความ
  มุ่งมั่น คุณธรรม จริยธรรม อยู่อย่างเพียง และภาคภูมิใจในความเป็นไทย
 
ผลการเรียนรู้
  1. จับใจความสำคัญ วิเคราะห์ความ สรุปความ และแสดงความคิดเห็นจากการอ่านเรื่องที่เป็นสารคดี 
      และบันเทิงคดี
  2. พูดและเขียนเพื่อขอและให้ข้อมูล และแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องต่างๆ ข่าว เหตุการณ์
      ที่อ่านอย่างเหมาะสม
  3.  วิเคราะห์ นำเสนอข้อมูลและแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเหตุการณ์ในท้องถิ่นและสังคมได้
  4.  ใช้ภาษาสื่อสารในห้องเรียน สถานศึกษา และสถานการณ์ที่เป็นจริง
  5.  ใช้ภาษาต่างประเทศในการค้นคว้า สืบค้น สรุป และแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับข้อมูลที่ได้มา
      จากแหล่งการเรียนรู้ต่าง ๆ
   รวม 5 ผลการเรียนรู้