คำอธิบายรายวิชา

รหัสวิชา  อ30241    รายวิชา ภาษาอังกฤษเพื่อความรอบรู้ 1    กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4         ภาคเรียนที่ 1           เวลาเรียน 40 ชั่วโมง        จำนวน 1.0 หน่วยกิต

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

          ศึกษาภาษาอังกฤษในการฟังและพูด เข้าใจน้ำเสียง ความรู้สึกของผู้พูด คำสั่ง คำขอร้อง คำแนะนำ ความแตกต่างด้านภาษา วัฒนธรรม ประเพณี มีความเข้าใจและมีทักษะทางด้านภาษา ใช้วิธีการต่าง ๆ ที่หลากหลายเหมาะสมกับระดับชั้นเพื่อสื่อสารในสถานการณ์ต่าง ๆ ในชีวิต ความรู้สึก การอนุญาต คำแนะนำ บทความ ข่าวสาร สื่อสิ่งพิมพ์ต่าง ๆ บทสนทนาในชีวิตประจำวัน และแสดงความคิดเห็นในการสื่อสารเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ ถ่ายทอดประเพณี วัฒนธรรม ของชุมชนท้องถิ่น ประเทศได้อย่างเหมาะสม เพื่อเชื่อมโยงกับกลุ่มสาระอื่น ๆ

โดยใช้กระบวนการเรียนภาษา การฟัง การพูด การอ่าน การเขียน วิเคราะห์ ศึกษา ค้นคว้า สรุป และนำเสนอ อธิบายหรือถ่ายโอนข้อมูล จับใจความสำคัญ วิเคราะห์ความ ตีความ แสดงความคิดเห็น พร้อมทั้งให้เหตุผลและยกตัวอย่างประกอบ เข้าร่วม แนะนำ และจัดกิจกรรมทางภาษาและวัฒนธรรมอย่างเหมาะสม วิเคราะห์และ/สืบค้น บันทึก สรุป และแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับกลุ่ม/นำไปใช้อย่างมีเหตุผล ค้นคว้าสาระการเรียนรู้อื่นจากแหล่งเรียนรู้ สื่อเทคโนโลยีต่าง ๆ และนำเสนอด้วยการพูดและการเขียน ใช้ภาษาสื่อสารในสถานการณ์จริง/สถานการณ์จำลองที่เกิดขึ้นในห้องเรียน สถานศึกษา ชุมชน และสังคม เผยแพร่ประเทศชาติเป็นภาษาต่างประเทศ/ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารของโรงเรียน ชุมชน ท้องถิ่นและอาเซียนด้วยกระบวนการกลุ่ม การเรียนรู้แบบร่วมมือ การเรียนแบบโครงงานเป็นฐานแล ใช้สื่อเทคโนโลยีต่าง ๆ

เพื่อให้เห็นประโยชน์และเห็นคุณค่า มีเจตคติที่ดีต่อการเรียนภาษาอังกฤษ สามารถนำไปใช้เป็นเครื่องมือแสวงหาความรู้เพิ่มเติมและเชื่อมโยงกับกลุ่มสาระอื่น ๆ เพื่อเป็นบุคคลที่มีคุณภาพสู่สังคม มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ มีความมุ่งมั่น มีคุณธรรม จริยธรรม อยู่อย่างพอเพียง และภาคภูมิใจในความเป็นไทย

 

ผลการเรียนรู้

1.  เข้าใจน้ำเสียง ความรู้สึกของผู้พูด รวมทั้งคำชี้แจง คำบรรยาย คำแนะนำ สารสนเทศและคู่มือต่าง ๆ   

2.  เข้าใจ ตีความ และหรือแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับสื่อที่ไม่ใช่ความเรียงในรูปแบบต่าง ๆ ที่ซับซ้อนขึ้น ถ่ายโอนเป็นข้อความที่ใช้ถ้อยคำของตนเอง

3.  ใช้ภาษาตามมารยาททางสังคม เพื่อสร้างความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและสามารถดำเนินการสื่อสารอย่างต่อเนื่องโดยใช้สื่อเทคโนโลยีที่มีอยู่ในแหล่งเรียนรู้

4. ใช้ภาษาเพื่อแสดงความคิดเห็นแสดงความต้องการของตน เสนอความช่วยเหลือ และบริการแก่ผู้อื่น และวางแผนในการเรียนโดยใช้สื่อเทคโนโลยีที่มีอยู่ในแหล่งการเรียนรู้ทั้งในและนอกสถานที่

 

รวม 4 ผลการเรียนรู้