Course Image การศึกษาค้นคว้าและสร้างองค์ความรู้

                    สวัสดีค่ะ  นักเรียนที่รักทุกคน

 ยินดีต้อนรับเปิดภาคเรียนใหม่ ภาคเรียนที่

ประจำปีการศึกษา 2564

 

  รายวิชาการศึกษาค้นคว้าและสร้างองค์ความรู้

 (Research and Knowledge Formation)

 สาระเพิ่มเติม การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง

    (Independent Study : IS)

      รหัสวิชา I20201 : IS1   ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2  

  ครูผู้สอน  นางจรุงจิตต์  โลมรัตน์

 

IS1 คือวิชาที่เรียนเกี่ยวกับอะไร

กระบวนการเรียนรู้ 5 ขั้นตอน ( 5 STEPs)

        การปฏิรูปการเรียนรู้ในศตวรรที่ 21 หวังที่จะพัฒนาเด็กไทยและคนไทยให้เป็นผู้เรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพ ดังนั้นการจัดการเรียนรู้ของครู จึงต้องมีการวิเคราะห์หลักสูตร และการจัดการเรียนรู้ที่เน้นเด็กเป็นศูนย์กลาง ซึ่งเป็นที่มาของคำว่า “กระบวนการเรียนรู้ 5 ขั้นตอน หรือ 5 STEPs”ซึ่งเป็นแนวการจัดการเรียนการสอนโดยใช้วิธีการสืบสอบหรือวิธีสอนแบบโครงงาน ประกอบด้วย "การตั้งคำถาม การแสวงหาสารสนเทศ การสร้างความรู้ การสื่อสาร และการตอบแทนสังคม" ซึ่งจะเป็นตัวช่วยพัฒนาครูให้มีคุณภาพ อีกทั้งจะสามารถทำให้เด็กไทยเป็นนักเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพด้ว

 

 

ขั้นตอนที่ 1 การเรียนรู้ตั้งคำถาม หรือขั้นตั้งคำถาม

      เป็นที่ให้นักเรียนฝึกสังเกตสถานการณ์ ปรากฏการณ์ต่างๆ จนเกิดความสงสัย จากนั้นฝึกให้เด็กตั้งคำถามสำคัญ รวมทั้งการคาดคะเนคำตอบ ด้วยการสืบค้นความรู้จากแหล่งต่างๆ และสรุปคำตอบชั่วคราว


ขั้นตอนที่ 2 การเรียนรู้แสวงหาสารสนเทศ
      เป็นขั้นตอนการออกแบบ/วางแผนเพื่อรวบรวมข้อมูล สารสนเทศ จากแหล่งเรียนรู้ต่างๆ รวมทั้งการทดลองเป็นขั้นที่เด็กใช้หลักการนิรภัย (Deduction reasoning) เพื่อการออกแบบข้อมูล


ขั้นตอนที่ 3 การเรียนรู้เพื่อสร้างองค์ความรู้
      เป็นขั้นตอนที่เด็กมีการคิดวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ การสื่อความหมายข้อมูลด้วยแบบต่างๆ หรือด้วยผังกราฟิก การแปรผล จนถึงการสรุปผล หรือการสร้างคำอธิบาย เป็นการสร้างองค์ความรู้ ซึ่งเป็นแก่นความรู้ประเภท
     1. ข้อเท็จจริง
     2. คำนยาม
     3. มโนทัศน์
     4. หลักการ
     5. กฎ
     6. ทฤษฏี
ขั้นตอนที่ 4 การเรียนรู้เพื่อการสื่อสาร
คือ ขั้นนำเสนอความรู้ด้วยการมใช้ภาษาที่ถูกต้อง ชัดเจน และเป็นที่เข้าใจ เป็นการนำเสนอด้วยรายงานเชิงวิชาการ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และนำเสนอด้วยวาจาประกอบสื่อเทคโนโลยี


ขั้นตอนที่ 5 การเรียนรู้เพื่อตอบแทนสังคม

เป็นขั้นตอนการฝึกเด็กให้นำความรู้ที่เข้าใจ นำการเรียนรู้ไปใช้ประโยชน์เพื่อส่วนรวม หรือเห็นต่อประโยชน์ส่วนรวมด้วยการทำงานเป็นกลุ่ม ร่วมสร้างผลงานที่ได้จากการแก้ปัญหาสังคมอย่างสร้างสรรค์ ซึ่งอาจเป็นความรู้ แนวทางสิ่งประดิษฐ์ ซึ่งอาจเป็นนวัตกรรม ด้วยความรับผิดชอบต่อสังคม อันเป็นการแสดงออกของการเกื้อกูล และแบ่งปันให้สังคมมีสันติอย่างยั่งยืน