คำอธิบายรายวิชา

รหัสวิชา  I30201         รายวิชา การศึกษาค้นคว้าและสร้างองค์ความรู้    กลุ่มสาระการเรียนรู้ IS

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5      ภาคเรียนที่  1     เวลาเรียน 40  ชั่วโมง            จำนวน  1.0  หน่วยกิต

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

          ศึกษาการตั้งคำถาม ระบุประเด็นความรู้ที่สำคัญในการสำรวจตรวจสอบ หรือศึกษาค้นคว้าเรื่องที่สนใจ การตั้งสมมติฐานที่สามารถตรวจสอบได้  การเลือกเทคนิควิธีการสำรวจตรวจสอบข้อมูลทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพโดยใช้วัสดุและเครื่องมือสารสนเทศ การรวบรวมข้อมูล จัดกระทำข้อมูลเชิงปริมาณและคุณภาพ การวิเคราะห์และประเมินความสอดคล้องของประเด็นความรู้กับข้อสรุป การออกแบบ วางแผน กำหนดขอบเขต และลำดับขั้นตอนในการเก็บรวบรวมข้อมูล  การเสนอแนวคิดใช้เทคนิควีการแก้ปัญหาจากการสำรวจตรวจสอบในเรื่องที่สนใจ การบันทึกและอธิบายผลการสำรวจตรวจสอบและการสรุปประเด็นความรู้ที่ได้จากการค้นพบด้วยตนเองหรือกลุ่ม

          โดยใช้ทักษะกระบวนการตั้งคำถาม ระบุประเด็น ตรวจสอบ ค้นคว้า นำความรู้ไปประยุกต์ใช้ ตั้งสมมติฐาน  วางแผน เลือกเทคนิควิธีการ ใช้วัสดุและเครื่องมือสารสนเทศ รวบรวมข้อมูล จัดกระทำข้อมูล ใช้หลักการทางสถิติ วิเคราะห์ ออกแบบ เสนอแนวคิด ใช้เทคนิควิธีการแก้ปัญหา อธิบายกระบวนการคิดเป็นรายบุคคลหรือกลุ่ม บันทึก  โต้แย้ง สรุปประเด็นความรู้ อภิปราย วิพากษ์ และแลกเปลี่ยนความคิดเห็น

          เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจ ทักษะกระบวนการได้อย่างถูกต้อง ตระหนัก เห็นคุณค่า รักชาติ ศาสตร์ กษัตริย์ ซื่อสัตย์สุจริต มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ อยู่อย่างพอเพียง มุ่งมั่นในการทำงาน รักความเป็นไทย และมีจิตสาธารณะ  เกิดความสามารถในการคิด ความสามารถในการสื่อสาร ความสามารถในการแก้ปัญหา ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต  และความสามารถในการใช้เทคโนโลยีอย่างมีประสิทธิภาพ