ห้องเรียนพิเศษ

ว21204 การโปรแกรมเบื้องต้น2 (ด้วยภาษา Python)นักเรียนเรียนเพิ่ม

IS 1- การศึกษาค้นคว้าและสร้างองค์ความรู้ (Research and Knowledge Formation) เป็นสาระที่มุ่งให้ผู้เรียนกาหนดประเด็นปัญหา ตั้งสมมุติฐาน ค้นคว้า แสวงหาความรู้และฝึกทักษะการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ และสร้างองค์ความรู้